Historie

Následující tabulka zaznamenává nejvýznamnější události v historii našeho kláštera. Pro návštěvníky, mající zájem o podrobnější seznámení s historií našeho kláštera, jsou zde připraveny další dokumenty na stránce Dokumenty ke stažení.

Přehled událostí

1230
myšlenka na založení kláštera se zrodila již za života krále Přemysla Otakara I († 15.12. 1230). Založení uskutečnila královna Konstancie po smrti manžela za velké podpory obou svých synů Václava I a Přemysla

1232
počátek stavební aktivity

6. 2. 1233
podepsána listina s pečetí královny Konstancie
příchod prvního konventu

Tympanon

31. 10. 1234
podepsána vlastní zakládací listina markrabětem Přemyslem

1239
posvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie

6. 12. 1240
smrt královny Konstancie v Porta coeli a její pohřbení v bazilice

13.–14. stol.
rozvoj kláštera

1428–1436
sestry pobývají během husitských válek v klášteře cisterciaček na Starém Brně
zpustošení kláštera

1436–1465
abatyší se stává Alžběta IV, nazývána druhou zakladatelkou kláštera
obnova kláštera

1454
znovuvysvěcení baziliky

1619–1625
konvent pobývá za stavovských válek na hradě Pernštejně
při vpádu Švédů je klášter ostřelován
zmatky reformace zasáhly i komunitu v Porta coeli

17.–18. stol.
i přes tyto události se klášter dál úspěšně rozvíjí, konvent čítá až 60 sester, vzniká dnešní stavební podoba kláštera a komplexu hospodářských budov

2. 3. 1782
vydán dekret o zrušení císařem Josefem II

19. 3. 1782
konvent 52 sester opouští klášter
bazilika přechází do správy farnosti
klášterní budovy jsou prodány do soukromých rukou a přeměněny na textilní manufakturu

21. 6. 1861
ženský cisterciácký klášter v Marienthalu v Horní Lužici (Německo) zakoupil zrušený klášter Porta coeli a celé panství

1900
zahájena stavba nového konventního kostela

19. 5. 1901
brněnský biskup František Bauer vysvětil nový konventní kostel

23. 5. 1901
obnoven řeholní život v klášteře Porta coeli řádovými sestrami z Marienthalu

1920
probošt Bernhard Gícha s pěti řeholními sestrami odešel do dánského Allerslevu, aby tam založili nový klášter (dnes zrušené opatství Mariina Srdce v Sostrupu)

1950
zrušení kláštera komunistickým režimem, konvent se rozchází, část smí jako civilní osoby bydlet a pracovat ve vymezených prostorách

12. 11. 1989
slavnostní bohoslužba k příležitosti svatořečení Anežky České, dcery zakladatelky kláštera královny Konstancie
založena tradice každoročních poutí ke sv. Anežce

1989/90
obnovení řeholního života

2001
oslava 100.výročí znovuosídlení kláštera